تبلیغات
شهید مطهر - شهید مطهری: نمونه‌های ارزنده‌ای چون [آیت الله]خامنه‌ای كم داریم
در این گزارش آمده است: مرتضی مطهری ضمن اظهار تاسف از بازداشت[آیت الله] سیدعلی خامنه ای اظهار داشته ما كمتر نمونه ارزنده چون [آیت الله]خامنه ای داریم و این نیروها هم باید با اینگونه هدر رود و گوشه های زندان تلف گردند.

توضیحات: در سند زیر شهید مطهری در بهمن 1353 به تجلیل از شخصیت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای پرداخته است. آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان توسط شهربانی استان خراسان بازداشت شده بود.شماره گزارش: 9/17498
تاریخ گزارش: 53/11/5
موضوع: مرتضی مطهری

یاد شده در محل دانشكده الهیات دانشگاه تهران ضمن اظهار تاسف از بازداشت[آیت الله] سید علی خامنه ای اظهار داشته ما كمتر نمونه ارزنده چون [آیت الله]خامنه ای داریم و این نیروها هم باید با اینگونه هدرود و گوشه های زندان تلف گردند. [شهید]مطهری پس از ستودن [آیت الله]خامنه ای او را از عوامل موثر در روشن كردن افكار اجتماع دانست و افزود شیخ دیگری به نام [شهید آیت الله حسین]غفاری را كه از پیش نمازهای تهران بود در زندان سازمان امنیت كشته اند .

وی ابراز خوشحالی از این موضوع گفت: شیخ غفاری پیرمردی گوشه گیر بود كه چندان منشا اثر نبود و اگر هم زنده بود چندان اثر چشمگیری نداشت ولی كشتن او تبلیغ عجیبی علیه سازمان امنیت بود زیرا خبر كشتن او به همه محافل دینی رسید و همه گروه های روشن بین فهمیدند و این عمل نفرت همه مردم را علیه سازمان امنیتن برانگیخت و قیافه آدم كشی این دستگاه باردیگر بر مردم و كوچه و بازار آشكار گردید./.


توضیح چهارشنبه - مرتضی مطهری دانشیار دانشكده الهیات دانشگاه تهران می باشد و تحقیق مستقیم از نام برده پیرامون مفاد خبر به حفاظت شنبه لطمه وارد می نماید ضمنا شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارش وی می توان اعتماد داشت. طبقه بندی: استاد مطهری،
برچسب ها: شهید مطهری، سید علی خامنه ای، دانشكده الهیات دانشگاه تهران،