تبلیغات
شهید مطهر - دیدگاه صحیح نسبت به دنیا و آخرت در کلام ائمه (ع) و پیامبر اكرم
دیدگاه صحیح نسبت به دنیا و آخرت در کلام ائمه (ع) و پیامبر اكرم
در سفینه البحار , ماده رفق از رسول اكرم نقل مى كند ( خطاب به جابر ) : ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق ... فاحرث حرث من یظن انه لا یموت و اعمل عمل من یخاف انه یموت غدا . یعنى این دین توام با متانت است برخود سخت نگیر بلكه مدارا كن ... كشت كن مانند كسى كه گمان مى برد نمى میرد و عمل كن مانند كسى كه مى ترسد فردا بمیرد .

در جلد 15 بحار بخش اخلاق باب 29 از كافى از رسول اكرم خطاب به على (ع) نقل مى كند : ان هذا الدین متین ... فاعمل عمل من یرجو ان یموت هرما و احذر حذر من یتخوف انه یموت غدا . اسلام دینى است با متانت ... در عمل مانند كسى عمل كن كه امید دارد به پیرى برسد و آنگاه بمیرد , و در احتیاط مانند كسى باش كه بیم آن دارد فردا بمیرد . یعنى آنگاه كه دست به كار مفیدى مى زنى كه وقت و فرصت زیاد و عمر دراز مى خواهد , فكر كن كه عمرت دراز خواهد بود و اما آنگاه كه كارى را به بهانه اینكه وقت زیاد است مى خواهى تاخیر بیندازى فكر كن كه فردا مى میرى , فرصت را از دست نده و تاخیر نینداز .


در نهج الفصاحه از رسول اكرم نقل مى كند : اصلحوا دنیاكم و كونوا لاخرتكم كانكم تموتون غدا . دنیاى خویش را سامان دهید و براى آخرت خویش آنچنان باشید كه گویا فردا مى میرید .

ایضا نقل مى كند : اعمل عمل امرء یظن انه لن یموت ابدا و احذر حذر امرء یخشى ان یموت غدا . مانند آنكس عمل كن كه گمان مى برد هرگز نمى میرد و مانند آنكس بترس كه مى ترسد فردا بمیرد .

در حدیث دیگر از رسول اكرم آمده است : اعظم الناس هما المومن , یهتم بامر دنیاه و امر آخرته . از همه مردم گرفتارتر مومن است كه باید هم به كار دنیاى خویش بپردازد و هم به كار آخرت .

در سفینه البحار , ماده ((نقس)) از تحف العقول از امام كاظم (ع) نقل مى كند كه ایشان به صورت یك روایت مسلم در میان اهل البیت نقل كرده اند كه :

لیس منا من ترك دنیاه لدینه او ترك دینه لدنیاه .

آنكه دنیاى خویش را به بهانه دین و یا دین خویش را به خاطر دینارها كند از ما نیست .

از مجموع آنچه گفتیم معلوم شد كه چنان تعبیرى با چنین مفهومى كه ما استنباط كردیم در لسان اولیاء دین رائج و شایع بوده است .

پی نوشت:
سیرى درنهج البلاغه ( صفحه : 315-316)