تبلیغات
شهید مطهر - آثار صنع و حكمت الهى در آفرینش مورچه در خطبه 177 از نهج البلاغه
آثار صنع و حكمت  الهى در آفرینش مورچه در خطبه 177 از نهج البلاغه
بحث هاى توحیدى نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحثهاى آن دانست , بدون مبالغه این بحثها با توجه به مجموع شرائط پدید آمدن آنها در حد اعجاز است . بحث هاى نهج البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع است , قسمتى از آنها از نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حكمت الهى است , در این قسمت گاهى نظام كلى آسمان و زمین را مطرح مى كند . گاه موجود معینى را , مثلا ((خفاش)) یا ((طاووس)) یا ((مورچه)) را , مورد مطالعه قرار مى دهد و آثار آفرینش یعنى دخالت تدبیر و توجه به هدف را در خلقت این موجودات ارائه مى دهد . ما براى اینكه نمونه اى از این قسمت به دست داده باشیم بیان آن حضرت را در مورد (( مورچه )) نقل و ترجمه مى كنیم : در خطبه 177 چنین آمده است :

الا ینظرون الى صغیر ما خلق كیف احكم خلقه و اتقن تركیبه و فلق , له السمع والبصر , و سوى له العظم و البشر , انظروا الى النمله فى صغر جثتها و لطافه هیئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر , و لا بمستدرك الفكر كیف دبت على ارضها و صبت على رزقها , تنقل الحبه الى جحرها و تعدها فى مستقرها , تجمع فى حرها لبردها و فى وردها لصدرها مكفوله برزقها , مرزوقه بوفقها , لا یغفلها المنان , و لا یحرمها الدیان , و لو فى الصفا الیابس و الحجر الجامس , و لو فكرت فى مجارى اكلها فى علوها و سفلها , و ما فى الجوف من شراسیف بطنها , و ما فى الراس من عینها و اذنها لقضیت من خلقها عجبا ...

یعنى آیا در مخلوق كوچك او دقت نمى كنند ؟ چگونه به خلقتش استحكام بخشیده و تركیبش را استوار ساخته , به او دستگاه شنوائى و بینائى عنایت كرده و استخوان و پوست كامل داده است ؟ ...


در مورچه با این جثه كوچك و اندام لطیف بیندیشید , آنچنان كوچك است كه نزدیك است با چشم دیده نشود , و از اندیشه غائب گردد , چگونه با این جثه كوچك روى زمین مى جنبد و بر جمع روزى , عشق مى ورزد , و دانه را به لانه خود حمل مى كند , و در انبار نگهدارى مى نماید , در تابستانش براى زمستانش گرد مى آورد , و هنگام ورود اقامت زمستانى , زمان بیرون آمدن را پیش بینى مى كند , اینچنین موجود اینچنین روزیش تضمین شده , و تطبیق داده شده است , خداوند منان هرگز او را از یاد نمى برد , ولو در زیر سنگ سخت باشد , اگر در مجراى ورودى و خروجى غذا و در ساختمان شكم او و گوش و چشم او , كه در سرش قرار داده شده تفكر و تحقیق كنى و آنها را كشف كنى سخت در شگفت خواهى رفت )) .


پی نوشت:
سیرى درنهج البلاغه ( صفحه : 36-37)