تبلیغات
شهید مطهر - علل انقراض مكتب خوارج در عصر دولت عباسى
علل  انقراض مكتب  خوارج در عصر دولت  عباسى
این جمعیت در اواخر دهه چهارم قرن اول هجرى در اثر یك اشتباهكارى خطرناك به وجود آمدند و بیش از یك قرن و نیم نپائیدند . در اثر تهورها و بى باكیهاى جنون آمیز مورد تعقیب خلفا قرار گرفتند و خود و مذهبشان را به نابودى و اضمحلال كشاندند و در اوائل تأسیس دولت عباسى یكسره منقرض گشتند . منطق خشك و بى روح آ نها و خشكى و خشونت رفتار آنها , مباینت روش آنها با زندگى , و بالاخره تهور آن ها كه ( تقیه ) را حتى به مفهوم صحیح و منطقى آن كنار گذاشته بودند آنها را نابود ساخت .

مكتب خوارج مكتبى نبود كه بتواند واقعا باقى بماند , ولى این مكتب اثر خود را باقى گذاشت . افكار و عقائد خارجیگرى در سایر فرق اسلامى نفوذ كرد و هم اكنون (نهروانى) هاى فراوان وجود دارند و مانند عصر و عهد على خطرناكترین دشمن داخلى اسلام همینها هستند , همچنانكه معاویه ها و عمر و عاص ها نیز همواره وجود داشته و وجود دارند و از وجود (نهروانى) ها كه دشمن آنها شمرده مى شوند به موقع استفاده مى كنند .


*جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام